પૃષ્ઠો

મંગળવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2018

શિક્ષક ને આચાર્ય તરીકે બઢતી આપવા માટેનું ઠરાવ

આચાર્યની ફરતી વખતે 20(1)ની લાયકાત ડી પી એડ ની લાયકાત માનનીય ગણવા અંગે

વ્યાયામ અને ઉદ્યોગના તા સોની ફાળવણી કરવા અંગે

વ્યાયામ શિક્ષક ને શિક્ષક ગણવા અંગે