પૃષ્ઠો

શનિવાર, 10 ઑગસ્ટ, 2013

ઓગસ્ટ ૨૦૧૩

  *
બોર્ડનું જાહેરનામુ -ચુંટાયેલા સભ્યો જાહેરકરવા બાબત 
બોર્ડની સમિતિઓ ૨૦૧૩ 
સ્થાપના દિનની ઉજવણી 
બનાસ ગંગા ઓગસ્ટ ૨૦૧૩
અનિયમિત નિમણુકો નિયમિત કરવા બાબત 

માહિતી- 1 ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ 
નવી ગ્રા ન્ટ નિતિનો પરીપત્ર ૨૦૧૩ 
ડી.આઈ.એસ.ઈ. કોડની માહિતી   
ખેલમહાકુંભ માટે ઓન લાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે  
રમત ગમતના મેદાનની માહિતી મોકલવા આબત 
નવી પે ન્શન યોજના ની માહિતી 

તા. ૧૩-૮-૧૯૯૯ ફી બાબત 
તા.૨-૭-૧૯૯૯ અનુદાન
તા.૨-૭-૧૯૯૯ શિક્ષણ સહાયક 
તા. ૨-૭-૧૯૯૯ શિક્ષણ સહાયક બાબત
સરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજનાની દરખાસ્તોમાં ચેકલીસ્ટ મુજબ ચકાસણી કરવા બાબત. 
ઈન્સ્પાયર એવોર્ડની માહિતી મોકલવા અંગે /સમય મર્યાદા 
ક્રમિક વર્ગ વધારો ધો.- ૯ થી ધો - ૧૨ વર્ષ ૨૦૧૩ - ૧૪ 
સી. એ. રીપોર્ટ મોકલી આપવા બાબત   

મોઘવારી તફાવત બિલ
પ્રવેશ ઉત્સવ -૨૦૧૩ ની સુચનાઓ  

ગુરુવાર, 1 ઑગસ્ટ, 2013

તાજેતરમાં

તાજેતરમાં થયેલ નવા પરીપત્રો તથા અન્ય નવી બાબતો નું રોજેરોજ નું અપગ્રેડ જોવા ઉપર આપેલ ટેબ  " હોમ "  ટેબ ની બાજુની ટેબ '' તાજેતરનું અપગ્રેડ'' અને  '' નવા  પરીપત્રો " માં જોવાનું રાખવું