પૃષ્ઠો

શનિવાર, 23 એપ્રિલ, 2016

શાળા ઉપયોગી પત્રક


* S.S.C. Parisist-1* પરિક્ષણ કાર્યની નોધ * વર્ગ ઘટાડા દરખાસ્ત ફોર્મ  * Form-5 & Form-5-A (વ્યવસાય વેરા કપાત ફોર્મ)  (Professional Tax Deduction Form)  * Discharge Certificate   * Ijafa Patrak (ઇજાફા પત્રક)   * Baxipanch Sis. Patrak-a (પત્રક-અ) * CPF Form S1   *CPF Form S2 માહિતી સુધારવા માટે * CPF Form S5 * ખાનગી અહેવાલ {Khanagi Aheval}   * વિકલ્પ ફોર્મ {Vikalp Form}

શાળા ઉપયોગી પત્રકો1.એલ. સી કાઢવા માટેની અરજી 2.જન્મ તારીખ નુ પ્રમાણપત્રક લેવાની અરજી
5.મેડીકલ સર્ટી માટેનું પત્રક 6.જન્મ તારીખ થી ઉંમર ની ગણતરી 7.માસિક પત્રક  8.કે.રજા રિપોર્ટ  9.વિદ્યાસહાયક ને હાજર ક્રરવાનો રિપોર્ટ  10.શાળામાં સાચવવા ની ફાઇલો  11.વિધાસહાયક ની પુરા પગાર ની દરખાસ્ત
       ૧.vidyasahayak a 
       ૨.vidyasayak b 
       ૩.vidyasahayak darkhast 
12. પરિક્ષા આપવા માટે મંજુરી ફોર્મ

13.
આજનો દિપક, ગુલાબ, માટે નુંપત્રક

14. જી.પી.એફ ની ભુલ સુધારવા નું પત્રક

15.  દૈનિક હાજરીપત્રક શાળા
 16.લોન નું વ્યાજ ગણવાનું પત્રક
 

શાળા ઉપયોગી પત્રકો

atulpatel: જી. પી. એફ.

atulpatel: જી. પી. એફ.: તમારૉ  જી.પી.એફ.હિસાબ જુઓ   ૧..જી. પી. એફ. વ્યાજ ગણતરી પત્રક   ૨..જી. પી. એફ. વાર્ષિક રજીસ્ટર પત્રક   ૩..સી. પી. એફ. વાર્ષિક સ્ટેટમે...