પૃષ્ઠો

રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2015

શારીરિક શિક્ષણ પ્રાયોગીક પરીક્ષા ધોરણ - 10ધોરણ- 10  ભાઈઓ

  દોડ
કુદ
ફેંક
દંડ
 બેઠક

1001
17.00
3.70
0.95
4.50
8.20
15.00
5
10
2
16.00
3.90
1.05
5.50
8.60
16.00
10
15
3
15.00
4.10
1.15
7.00
9.00
25.00
15
20
4
14.00
4.30
1.25
9.00
8.40
35.00
20
30
5
13.00
4.50
1.35
10.50
9.80
40.00
30
40
ધોરણ- 10  ભાઈઓ

દોડ
કુદ

ફેંક
સૂર્યનમસ્કાર
બેઠક


 લાંબી
 ઉંચી
 લંગડી
ગોળા
બરછીં
5

1
19.00
3.20
0.80
0.00
6.60
7.00
4
4
2
18.00
3.40
0.90
0.00
7.00
10.00
7
7
3
17.00
3.60
1.00
0.00
7.40
15.00
11
10
4
16.00
3.80
1.10
0.00
7.80
20.00
15
15
5
15.00
4.00
1.20
0.00
8.20
25.00
20
20