પૃષ્ઠો

બુધવાર, 10 ડિસેમ્બર, 2014

ફેસબુક જી આર

ઉપર લિંક નં. -3 પર  ફેસબુક જી આર  પેજ પર નવા જી. આર મુક્વામાં આવે છે.


ऊपर लिंक - ३  फेसबुक जी आर पेज पर नवा जी आर मुक्वामाँ आवे छे 

मंडली प्रमाणपत्र