પૃષ્ઠો

બુધવાર, 13 જૂન, 2018

રજા યાદી ૨૦૧૮ -૨૦૧૯


રજા યાદી ૨૦૧૮ -૨૦૧૯


પંચશીલ વિદ્યાલય,જુના બસ સ્ટેશન રોડ, ડીસા
શાળાની રજાની યાદી ૨૦૧૮-૧૯

ક્રમ
તારીખ
વિગત
રજા
 પ્રકાર
સંખ્યા
1
19/06/2018
શનિવાર
રમજાન ઈદ
જાહેર
1
2
15/08/2018
બુધવાર
 સ્વાતંત્ર્ય દિન
જાહેર
1
3
17/08/2018
શુક્રવાર
પતેતી
જાહેર
1
4
22/08/2018
બુધવાર
 બકરી ઈદ
જાહેર
1
5
01/09/2018
શનિવાર
રાંધણ છઠ
સ્થાનિક
1
6
03/09/2018
સોમવાર
 જન્માષ્ટમી
જાહેર
1
7
04/09/2018
  મંગળવાર
પારણા નવમી
સ્થાનિક
1
8
13/09/2018
ગુરુવાર
સંવત્સરી /ગણેશ
જાહેર
1
9
20/09/2018
ગુરુવાર
ગણેશ વિસર્જન
સ્થાનિક
1
10
25/09/2018
  મંગળવાર
ભાદરવી પુનમ
સ્થાનિક
1
11
21/09/2018
શુક્રવાર
મહોરમ
જાહેર
1
12
02/10/2018
  મંગળવાર
ગાંધી જ્યંતિ
જાહેર
1
13
17/10/2018
બુધવાર
મહાષ્ટમી
સ્થાનિક
1
14
18/10/2018
ગુરુવાર
દશેરા
જાહેર
1
15
31/10/2018
બુધવાર
સરદાર પટેલ  જયંતિ
જાહેર
1
16
5/11/18  થી
૨૫/૧૧/૨૦૧૮
દિવાળી વેકેશન
જાહેર
21
17
25/12/2018
  મંગળવાર
નાતાલ
જાહેર
1
18
14/01/2019
સોમવાર
ઉતરાયણ
જાહેર
1
19
15/01/2019
  મંગળવાર
વાસી ઉતરાયણ
સ્થાનિક
1
20
26/01/2019
શનિવાર
પ્રજાસત્તાક  દિન
જાહેર
1
21
04/03/2019
સોમવાર
મહા શિવરાત્રી
જાહેર
1
22
21/03/2019
ગુરુવાર
હોળી
સ્થાનિક
1
23
22/03/2019
શુક્રવાર
 ધૂલેટી
જાહેર
1
24
17/04/2019
બુધવાર
મહાવીર જ્યંતિ
જાહેર
1
25
19/04/2019
શુક્રવાર
ઉડ ફ્રાઈડે
જાહેર
1
26
6/5/19 થી
09/06/2019
ઉનાળુ વેકેશન
જાહેર
35

80
નોંધ=  ૧. રાજ્ય સરકાર રજામાં ફેરફાર કરે તો સુચના મુજબ સમયમાં ફેરફાર

   કરવામાં આવેશે..
2. સ્થાનિક ઉત્સવોમાં અને શાળા મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય

   સવાર નો રાખવામાં આવશે.

આચાર્ય

પંચશીલ વિદ્યાલય

ડીસા