પૃષ્ઠો

મંગળવાર, 8 એપ્રિલ, 2014

PE


પરીપત્રો

» રાજ્યની તમામ માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરુ કરવાના સમય બાબત

» જામનગર જીલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવા બાબત

 » પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ વય મર્યાદા અંગેનો પરિપત્ર

» વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની પરત ચૂકવણી બાબત નો પરિપત્ર

» જેલના કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવા બાબત

» સંભવિત સાતમા પગારપંચના સ્કેલ જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

 CCC ની પરિક્ષા ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ સુધીમાં પાસ કરવા અંગેનો પરિપત્રસીધી ભરતીથી મુ.શિ. તરીકે નિમણૂક પામનાર શિક્ષકોને મળવાપાત્ર પગાર અને નોકરીના લાભોનો પરીપત્ર 

SSC & HSC ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ અને સર્ટીફિકેટ મેળવવા માટે નો પરિપત્ર

 વડોદરા જિલ્લા માટે એસ.એમ.સી ઓડીટ માટે નો પરિપત્ર તેમજ તાલુકાની તારીખો સાથે વિગતવાર માહીતી 

 CCC પરીક્ષા તાલીમ તથા ફી બાબત

પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્રLTC પ્રવાસ માટે શીપ ( દરિયાઈ) અને હવાઈ બંને મુસાફરી માન્ય છે.