પૃષ્ઠો

સોમવાર, 11 જુલાઈ, 2016

ગાણિત- વિજ્ઞાન પ્રદર્શન

નમસ્કાર...
હાલમાં જ ગણિત, વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન આવી રહ્યુ છે. તેના પ્રોજેક્ટ અને આઈડીયામાં ઉપયોગી થાય તે માટે ઉપયોગી 23 વેબસાઈટોનું લીસ્ટ નીચે મુકેલ છે.

અહી નીચે સીધી લીંક જ આપેલ છે તેમા ક્લિક કરતા સીધી વેબસાઈટ ખુલશે.

1. www.scienceproject.com

2. www.sciencebob.com

3. www.sciencebuddies.org

4. www.sciencemaster.com

5. www.mathsisfun.com

6. www.all-science-fair-projects.com

7. www.mathpuzzle.com

8. www.sciencefair-projects.org

9. www.science-fair-guide.com

10. www.howstuffworks.com

11. www.funbrain.com

12. www.neok12.com

13. www.syvum.com

14. www.sciencefairadventure.com

15. www.sciencemadesimple.com

16. www.makeitsolar.com

17. www.tryscience.org

18. www.education.com/science-fair

19. www.mathforum.org/teachers/mathproject.html

20. www.super-science-fair-projects.com

20. www.miniscience.com

21. www.cool-science-projects.com

22. www.hometrainingtools.com/a/science-fair-project-ideas/

23. www.sciencedarshan.in

રવિવાર, 15 મે, 2016

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે

🌺Bin Sachivalay Clerk Course:
http://kachhua.com/items/bin-sachivalay-clerk-online-course?ref=16484&data=wa
🌺TET-1 Full Course:
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=67&ref=16484&data=wa
🌺TET-2 Bhasha Vibhag 2:
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=68&ref=16484&data=wa
🌺TET-2 Maths-Science Vibhag 2: http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=69&ref=16484&data=wa
🌺TET-2 Social Science Vibhag 2: http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=70&ref=16484&data=wa
🌺For best online preparation of TAT-HTAT, Bank Exam, GPSC, UPSC, SSC or any other competitive exam Click on the below link:
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=43&ref=16484&data=wa
📚SHARE IT 📚

શનિવાર, 23 એપ્રિલ, 2016

શાળા ઉપયોગી પત્રક


* S.S.C. Parisist-1* પરિક્ષણ કાર્યની નોધ * વર્ગ ઘટાડા દરખાસ્ત ફોર્મ  * Form-5 & Form-5-A (વ્યવસાય વેરા કપાત ફોર્મ)  (Professional Tax Deduction Form)  * Discharge Certificate   * Ijafa Patrak (ઇજાફા પત્રક)   * Baxipanch Sis. Patrak-a (પત્રક-અ) * CPF Form S1   *CPF Form S2 માહિતી સુધારવા માટે * CPF Form S5 * ખાનગી અહેવાલ {Khanagi Aheval}   * વિકલ્પ ફોર્મ {Vikalp Form}

શાળા ઉપયોગી પત્રકો1.એલ. સી કાઢવા માટેની અરજી 2.જન્મ તારીખ નુ પ્રમાણપત્રક લેવાની અરજી
5.મેડીકલ સર્ટી માટેનું પત્રક 6.જન્મ તારીખ થી ઉંમર ની ગણતરી 7.માસિક પત્રક  8.કે.રજા રિપોર્ટ  9.વિદ્યાસહાયક ને હાજર ક્રરવાનો રિપોર્ટ  10.શાળામાં સાચવવા ની ફાઇલો  11.વિધાસહાયક ની પુરા પગાર ની દરખાસ્ત
       ૧.vidyasahayak a 
       ૨.vidyasayak b 
       ૩.vidyasahayak darkhast 
12. પરિક્ષા આપવા માટે મંજુરી ફોર્મ

13.
આજનો દિપક, ગુલાબ, માટે નુંપત્રક

14. જી.પી.એફ ની ભુલ સુધારવા નું પત્રક

15.  દૈનિક હાજરીપત્રક શાળા
 16.લોન નું વ્યાજ ગણવાનું પત્રક
 

શાળા ઉપયોગી પત્રકો

atulpatel: જી. પી. એફ.

atulpatel: જી. પી. એફ.: તમારૉ  જી.પી.એફ.હિસાબ જુઓ   ૧..જી. પી. એફ. વ્યાજ ગણતરી પત્રક   ૨..જી. પી. એફ. વાર્ષિક રજીસ્ટર પત્રક   ૩..સી. પી. એફ. વાર્ષિક સ્ટેટમે...

રવિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2016

પરીપત્ર શિક્ષણને લગતા

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો19-02-2016કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીતાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગેની કાર્યપ્રણાલી બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
2બિનશૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી - બઢતી પરિપત્રો / ઠરાવો02-02-2016શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૪ કર્મચારી તરીકે બિનકુશળ શ્રમયોગીનું મળવાપાત્ર સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
3ગુજરાત માધ્ય. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડ13-01-2016ગુ.મા.શિ. બોર્ડવિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા આપવામાં આવતા એલ.સી. (શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
4કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરિક્ષા - પરિપત્રો - ઠરાવો02-01-2016શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષામાંથી પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા અંગેડાઉનલોડવાચવા માટે
5સહાયક ભરતિ - પરિપત્રો ઠરાવો01-01-2016નાણા વિભાગસીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમાં ફિક્સ પગારની સેવાની શરતોમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
6છઠ્ઠા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો29-12-2015નાણા વિભાગપગાર ધોરણમાં વિસંગતતા અને પગાર સુધારણા અંગેની આનુષાંગિક બાબતોની રજુઆતો પર વિચારણા નહિ કરવા બાબત ડાઉનલોડવાચવા માટે
7સેવાપોથી / પેન્શન - પરિપત્રો - ઠરાવો25-12-2015નિયામક શ્રી પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
8" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો21-12-2015શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેડાઉનલોડવાચવા માટે
9અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો17-12-2015શિક્ષણ વિભાગસળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન: ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
10અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો17-12-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે

શિક્ષક ને લગતા પરીપત્રો

શિક્ષક ને લગતા પરીપત્રો     
1.     ૩૦૦ રજાનું રોકડમાં રૂપાંતરનો શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર: અહી ક્લિક કરો
2.     રાજ્યની તમામ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ સરૂ કરવા બાબત: અહી ક્લિક કરો
3.     જામનગર જીલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવા બાબત અહી ક્લિક કરો
4.     પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ વય મર્યાદા અંગેનો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
5.     વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની પરત ચૂકવણી બાબત નો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
6.     જેલના કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવા બાબત અહી ક્લિક કરો
7.     સંભવિત સાતમા પગારપંચના સ્કેલ જાણવા અહીં ક્લિક કરો.
8.     રાજ્યની તમામ માધ્યમિક : ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરુ કરવાના સમયઅહી ક્લિક કરો
9.     પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ વય મર્યાદા અંગેનો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
10. ગુજરાત માધ્યમિક અને .માપ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો-૨૦૦૫ (સુધારેલાના વિનિયમ-૩૧(મા સુધારોકરવા બાબત    અહી ક્લિક કરો
11. CCC ની પરિક્ષા ૩૧/૦૩/૨૦૧૩સુધી માં પાસ કરવા બાબત અહી ક્લિક કરો
12. ૨૦૦૮-૧૧ના એલટીસી બ્લોકની મુદત ૩૦ જુન૨૦૧૩ કરવા અંગેનો પરિપત્ર (તા.૨૪//૨૦૧૩)  અહી ક્લિક કરો
13. દરેક રજા અંગેના નિયમો અને પરિપત્રો  અહી ક્લિક કરો
14. તબીબી સારવાર અંતર્ગત પરિપત્રો  અહી ક્લિક કરો
15. રજા પ્રવાસ  વતન પ્રવાસ રાહતની સવલત બાબત   અહી ક્લિક કરો
16. સીધી ભરતીથી મુ.શિતરીકે નિમણૂક પામનાર શિક્ષકોને મળવાપાત્ર પગાર અને નોકરીના   લાભોનો પરીપત્ર  અહી ક્લિક કરો
17. SSC & HSC ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ અને સર્ટીફિકેટ મેળવવા માટે નો પરિપત્ર  અહી ક્લિક કરો
18. વડોદરા જિલ્લા માટે એસ.એમ.સી ઓડીટ માટે નો પરિપત્ર તેમજ તાલુકાની તારીખો સાથે વિગતવાર માહીતી     અહી ક્લિક કરો
19. CCC પરીક્ષા તાલીમ તથા ફી બાબત  અહી ક્લિક કરો
20. પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્ર  અહી ક્લિક કરો
21. LTC ના નવા બ્લોક અંતર્ગત પરિપત્ર  અહી ક્લિક કરો
22. પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ અંગેનો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
23. તા ૦૧/૦૭/૨૦૧૨ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પાંચ સંદર્ભે ) અહી   ક્લિક કરો
24. સરકારીપંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત અહી ક્લિક કરો
25. આદર્શ શાળાઓ (મોડેલ ડે સ્કુલ સ્થળ પસંદગી બાબતનો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
26. રજા માંગણીનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા  અહીં ક્લિક કરો.
27. રજા અંતર્ગત ૦૨/૦૨/૨૦૧૨ નો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
28. રાજા અંતર્ગત ૧૫/૦૧/૨૦૧૦ નો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
29. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર  અહી ક્લિક કરો
30. ઉન્નત વર્ગ અંતર્ગત આવક મર્યાદા પરિપત્ર   અહી ક્લિક કરો
31. ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેંશન યોજના અંગે : અહી ક્લિક કરો
32. ધોરણ ૯ થી ૧૨ વર્ગ વધારા અંતર્ગત પરિપત્ર: અહી ક્લિક કરો
33. નવી વર્ધિત પેંશન યોજના પરિપત્ર :અહી ક્લિક કરો
34. ફાજલ કેમ્પ મેહસાણા જિલ્લા તારીખ અને સમય :અહી ક્લિક કરો
35. ફાજલ કેમ્પ  અંતર્ગત ફોર્મ નમૂનો : અહી ક્લિક કરો
36. ફાજલ રક્ષણ નો નવો પરિપત્ર ૩૦/૦૫/૨૦૧૨: અહી ક્લિક કરો
37. પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક બદલીના નવા નિયમો પરિપત્ર ૨૩/૦૫/૨૦૧૨  અહી ક્લિક કરો
38. બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળામાં વર્ગદીઠ ૬૦ થી વધુ વિધાર્થીઓ ને પ્રવેશ ન આપવા બાબત નો પરિપત્ર ૦૯/૦૫/૨૦૧૨ અહી ક્લિક કરો  
39. વર્ગદીઠ વિધ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ના ઠરાવ ક્રમાંક ઉમશ ૧ગ-૨૧૩૮-૧૧૦૬ તા ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ નો પરિપત્ર અહી ક્લિક કરો
40. શિક્ષક સજ્જતા કસોટી- શિક્ષક ટીએ- ડીએ પરિપત્ર: અહી ક્લિક કરો 
41. ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર   અહી ક્લિક કરો
42. ધોરણ પ્રાથમિકમાં જતાં વર્ગઘટાડો થતાં વર્કલોડની માહિતી પત્રક મહેસાણા જિલ્લો )    અહી ક્લિક કરો
43. ફાજલ અંતર્ગત ૨૫/૦૨/૨૦૧૧ નો પરિપત્ર: અહી ક્લિક કરો
44. ફાજલ અંતર્ગત ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ નો પરિપત્ર: અહી ક્લિક કરો