પૃષ્ઠો

સોમવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2013

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ- ફ્રેબ્રુઆરી-13

ndian Air Force Recruitment Rally At Vadodara
NewImportant Press Note On 18.01.2013
Newબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાના મહેનતાણાના દર સુધારવા બાબત...
Newઅખબારી યાદી Dated.14-02-2013:GUJCET ની પરીક્ષા બાબત..
New Std 12th General Stream (Arebic) Question Paper
New એસ. એસ. સી. પરીક્ષા- 2013 વિધાર્થીઓના OMR SHEETS વિતરણ તારીખ ૧૯/૦૨/૨૦૧૩
Newઅખબાર યાદી તારીખ : ૧૨-૦૨-૨૦૧૩,માહિતી માટે ટોલફ્રી નંબર બાબત...
Newઅખબારયાદી તારીખ:૧૨-૨-૧૩, JEE/NEET Question Bank બાબત....
New Press Note On dated 04.02.2013
New પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ ધોરણ-૧૨ સેમેસ્ટર-૨ વિષય:અરબી (અરેબિક)(નવા પાઠ્યપુસ્તક આધારીત)
Newધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમેસ્ટર -૪ માટે રસાયણવિજ્ઞાન ,જીવવિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રાયોગિક વિષયોના પરીરૂપની જાણ તેમજ અમલ કરવા બાબત.....
Newઅખબારયાદી તારીખ:૨૮-૦૧-૧૩
Newમાર્ચ -૨૦૧૩ ના એસ.એસ.સી ની શાળાકીય પરીક્ષાઓ લેવા બાબત
New Examination program for 2nd and 4th semester
New Examination program for March- 2013
Newપ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ ધોરણ-૧૧ સેમેસ્ટર-૨ વિષય:અરબી (અરેબિક)(૧૩૧)
NewStd 11th Science (Semester -2) Blue Print and same Question Paper

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો