પૃષ્ઠો

બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2020

ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગના ઠરાવો- પરિપત્રો

બનાસ જ્યોત વેબ સઈડ -  http://www.nayandeesa.com/

સામાન્ય વહિવટ વિભાગના ઠરાવો

https://gad.gujarat.gov.in/Personnel/government-resolutions.htm

નાંણા વિભાગના ઠરાવો

https://financedepartment.gujarat.gov.in/gr.html

શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવો

http://gujarat-education.gov.in/education/e-citizen/government-resolutions.htm

રમત-ગમત,યુવા અને સસંસ્કૃતિક વિભાગના ઠરાવ 

https://sycd.gujarat.gov.in/government-resolution-guj.htm

મહેસુલ વિભાગના ઠરાવો

https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/circulars

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના ઠરાવ

https://sje.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=1557&lang=Gujarati

મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના ઠરાવ

http://www.wcd.gujarat.gov.in/grs_A_Branch.html

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવો

https://labour.gujarat.gov.in/e-citizen-government-resolution.htm

માહિતી અને પ્રચાર વિભાગના ઠરાવ

https://gujaratinformation.net/publications

પંચાયત અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગના ઠરાવો

https://panchayat.gujarat.gov.in/gu/government-resolutions

આરોગ્ય વિભાગના ઠરાવો

https://gujhealth.gujarat.gov.in/government-resolutions.htm

ગૃહ  વિભાગના ઠરાવો

https://home.gujarat.gov.in/homedepartment/CMS.aspx?content_id=41

અર્બન હાઉસીંગ અને અર્બન ડેવલોપમેન્ટ

https://udd.gujarat.gov.in/gr_book.php

ટ્રાયબલ ડેવલોપમેન્ટ વિભાગના જી.આર.

https://tribal.gujarat.gov.in/gr

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિભાગના ઠરાવ

https://dst.gujarat.gov.in/government-resolutions.htm

ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ ના ઠરાવ 

http://ruraldev.gujarat.gov.in/government-resolutions-guj.htm

વાહન વ્યવહાર અને બંદર વિભાગના ઠરાવ

https://pnt.gujarat.gov.in/pnt/CMS.aspx?content_id=27227

જળ સંપત્તી વિભાગના ઠરાવ

https://guj-nwrws.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=2485&lang=Gujarati

વૈધાનિક અને સંસદિય બાબતોનો વિભાગના ઠરાવ

 https://lpd.gujarat.gov.in/circulars

કાયદા વિભાગના ઠરાવ

https://legal.gujarat.gov.in/govt_resolution.htm

ઔધોગિક વિભાગના ઠરાવ

http://imd-gujarat.gov.in/circulars

ફોરેસ્ટ વિભાગના ઠરાવો

https://forests.gujarat.gov.in/government-resolutions.htm

ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ વિભાગના ઠરાવો

https://guj-epd.gujarat.gov.in/webcontroller/page/government-resolutions

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના ઠરાવો

https://fcsca.gujarat.gov.in/government-resolutions-guj.htm

કૃષી,ખેડુત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના ઠરાવ

https://agri.gujarat.gov.in/government-resolutions-guj.htm


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો