પૃષ્ઠો

શુક્રવાર, 18 નવેમ્બર, 2022

તાજેતરના અગત્યાના પરિપત્રો અંવે ઠરાવો

 બનાસ જ્યોત વેબ સાઈટ પર કેટેગરી (વિષયવાર ) મુજબ  અગત્યની માહિતી સર્ચ કરો                                                               નયન પરમાર , ડીસા


પરિપત્રો-ઠરાવો - ડોક્યુમેન્ટ જોવા  આ લિંક પર ક્લિક   કરો

ગુરુવાર, 17 નવેમ્બર, 2022

પ્રાથમિક વિભાગના જુના પત્રો

 80% કરતા ઓછી હાજરી વાળા પરીક્ષાર્થિઓની હોલ ટીકીટ પરત જમા કરાવવા બાબત બોર્ડનો પરીપત્ર;

અગત્યના પરિપત્રો - પ્રાથમિક શિક્ષણ

અન્ય ઉપયોગી પરિપત્ર3.   પ્રાથમિક શિક્ષકોને પ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવાની વિસંગતતાઓ દૂર કરવા બાબત.
4.   ભારત સરકાર દ્વારા બાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ માટે આર.ટી.ઈ. એક્ટ-૨૦૦૯ અને તે હેઠળના નિયમો-૨૦૧૨ના અંતર્ગત અનિયમિતતાઓ સંદર્ભે દંડ્કીય જોગવાઈ કરવા બાબત
5.   પ્રાથમિક શાળાઓના સ્ત્રી વિધ્યાસહાયકોને પ્રસુતિની રજા બાબત.
6.   ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધો. ૬ થી ૮)માં વિધ્યાસહાયકની ભરતી બાબત.
7.   શિક્ષણ ક્ષેત્રની ગુણવત્તા સુધારવા માટે યોજનાઓ અમલમાં મુકવા બાબત.
8.   જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત.
9.   વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર અન્વયે ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા તથા માધ્યમિક શાળાના વિધ્યાર્થીઓને સાયકલ સહાય.
10.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં CAL(કોમ્પ્યુટર એડેડ લર્નીંગ) લેબ વિકસાવવા બાબતે ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રની જોગવાઈને વહીવટી મંજૂરી બાબત.
11.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં CAL(કોમ્પ્યુટર એડેડ લર્નીંગ) લેબ વિકસાવવા બાબતે ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રની જોગવાઈને વહીવટી મંજૂરી બાબત.
12.                     પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ-૧ થી ૫)માં વિધ્યાસહાયકની ભરતી બાબત .
13.                     જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષણ તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત...
14.                     તા ૧ થી ૫ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં જ્ઞાન સપ્તાહ ઉજવવા બાબત.
15.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં નવી આઈ સી ટી કોમ્યુનીટી મોબીલાઈજેશન (SSA) બાબત.
16.                     રાજ્ય તાલુકા જીલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ પ્રાથમિક/ખાનગી/માધ્યમિક શિક્ષકોને એવોર્ડ આપવા બાબત.
17.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા વર્ગ બાબત (એસએસએ).
18.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં પુસ્તકાલય સજ્જ્ત્તા બાબત (SSA).
19.                     આદિજાતી વિસ્તારમાં નવી સરકારી મોડેલ ડે સ્કૂલ (અપર પ્રાયમરી/માધ્યમિક/ઉ.મા. નવા મકાન બાંધકામ માટે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રના બજેટ પ્લાન સદરે નવી બાબતની કરેલ જોગવાઈ રૂ. ૬૦૦૦.૦૦ લાખની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
20.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર અન્વ્યે આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વ્યે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઈન્ટરનેટની સુવિધાઓ પુરી પાડવા બાબત.
21.                     વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વ્યે પ્રાથમિક શાળાઓમાં નવી રેસિડેન્સીયલ હોસ્ટેલની સુવિધા કે.જી.બી.વી. (SSA) બાબત.
22.                     શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક યોજના તાલુકાજીલ્લા અને રાજ્ય ક્ક્ષાએ પારિતોષિક આપવા બાબત.
23.                     ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
24.                     Providing Free Transport facility to children in Elementary schools
25.                     ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
26.                     પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકોની ઓન-લાઈન સિસ્ટમથી બદલી કરવા બાબત. Date:- ૩૦/૦૬/૨૦૧૪
27.                     આરટીઈ એક્ટ નીચે સ્થાનિક સત્તામંડળ/પંચાયતરાજ/સંસ્થાઓ (PRIs) ની ફરજોનું આકલન (Activity Mapping) જાહેર કરવા બાબત.
28.                     બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯હેઠળ સ્થાનિક સત્તામંડળ જાહેર કરવા બાબત.
29.                     ગુજરાત મોડેલ ડે સ્કુલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ૫૦ નવી શાળાઓ શરૂ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત.
30.                     પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ફરજ બજાવતા અને તાલીમી લાયકાત (સ્નાતક/પીટીસી અથવા સ્નાતક/બી.એડ.) ધરાવતા વિધ્યાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધોરણ-૬ થી ૮) માં સમાવવા બાબત.
31.                     ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
32.                     પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો/વિધ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોએ બજાવવાની ફરજો અને અનુસરવાની આચારસંહિતા...
33.                     શિક્ષકોની વધારે ઘટ ધરાવતા તાલુકાઓની પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ-૧ થી ૫) માં વિધ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત.
34.                     પ્રાથમિક શિક્ષકો/વિધ્યાસહાયકો પાસેથી રાષ્ટ્રીય હિત માટે જરુરી હોય તે સિવાયની બિન શૈક્ષણિક કામગીરી નહી લેવા બાબત
35.                     તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની વહીવટી ફરજો અને જવાબદારીઓ બાબત
36.                     રાજ્યની તમામ શાળામાં ધોરણ થી માં અભ્યાસ કરતા બાળકના યુનિક આઇ.ડી. નંબરનો શૈક્ષણિક દસ્તાવેજમાં ફરજીયાત નોંધવ કે ઉલ્લેખ કરવા બાબત
37.                     રાજ્યના વિધ્યાર્થીઓને શિષ્યર્વૂતિની રકમની ચૂકવણી રોકડના બદલે ચેકથી કરવા બાબત.
38.                     ઉચ્ચ પ્રાથમમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષક/ વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
39.                     મહાનગરપાલિકાઓના વિસ્તારમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળની કામગીરીના અમલીકરણ માટે મહાનગરપાલિકા ક્ક્ષાએ કારોબારી સમિતિની રચના કરવા બાબત
40.                     વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માટે આયોજન હેઠળની નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી વર્ગ-૨ ની નવી જગાઓ મંજુર કરવા બાબત
41.                     પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટી ઉર્દુ તથા મરાઠી માધ્યમની શાળાઓ માટે
42.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી (HTAT).
43.                     બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯,હેઠળ સ્થાનિક સત્તામંડળ જાહેર કરવા બાબત.
44.                     જુન-૨૦૧૧-૧૨ના શૈક્ષણિક વષઁથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ શરુ કરવા બાબત
45.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જ્ગ્યાઓ ભરવા વિધ્યાસહાયક યોજના-ઉપલી વય મર્યાદા બાબત
46.                     પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી
47.                     બાળકોને મફત ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ૨૦૦૯ હેઠળ સ્થાનિક સત્તા હેઠળ ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર જાહેર કરવા બાબત.
48.                     પ્રાથમિક શિક્ષણમાં કન્યા શિક્ષણને પ્રોત્સાહનની વિધ્યાલક્ષી યોજના
49.                     રાજ્ય સલાહકાર પરિષદની રચના કરવા બાબત.
50.                     પ્રાથમિક શાળાઓમા ખાલી જગ્યાઓ ભરવા વિધ્યાસહાયક યોજના-ઉપલી વય મર્યાદા બાબત.
51.                     જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત.
52.                     જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત
53.                     જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતીહિન્દીઅંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દૂમરાઠીસિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત
54.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબત
55.                     ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો
56.                     જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત
57.                     જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતીહિન્દીઅંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દુમરાઠીસિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત
58.                     આદર્શ શાળાઓ (મોડેલ ડે સ્કુલ) – સ્થળ પસંદગી બાબત --
59.                     પ્રાથમિક શાળાઓંમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબત
60.                     NOTIFICATION-RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT,2012
61.                     પ્રાથમિક શિક્ષકમાં ફરજ બજાવતા અને તાલીમી લાયકાત(સ્નાતક/પીટીસી અથવા સ્નાતક/બી.એડ.) ધરાવતા વિધાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધોરણ - ૬ થી ૮ ) માં સમાંવવા બાબત.
62.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી
63.                     શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (School Management Committee) ની રચના – કર્તવ્યો અને ફરજોમાં ફેરફાર બાબત
64.                     બાળકો ને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ નો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ ની જોગવાઈઓ મુજબ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ની રચના કરવા બાબત
65.                     પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટી
66.                     જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.
67.                     ગાંધીનગર શહેર વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ વિદ્યાસહાયકોથી સીધી ભરતીથી ભરવા બાબત.
68.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા વિધાસહાયક યોજના – ઉપલી વયમર્યાદા બાબત
69.                     પ્રાથમિક શાળાઓને વિલીનીકરણ કરવા નીતિ નક્કી કરવા બાબત.
70.                     જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.
71.                     પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટી
72.                     બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ની જોગવાઇઓ મુજબ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ(School Management Committee)ની રચના કરવા બાબત
73.                     સુધારા ઠરાવ: પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધ
74.                     શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન પ્રાથમિક શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય માટેનો સમય નક્કી કરવા બાબત
75.                     પ્રાથમિક શાળાઓને કેપીટેશન ફ્રી લેવા પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત
76.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધ
77.                     પ્રાથમિક શિક્ષકોને ખાનગી ટ્યૂશન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે
78.                     પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને શારીરિક શિક્ષા અથવા માનસિક ત્રાસ આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે
79.                     પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને એક જ ધોરણમાં રોકી રાખવા અથવા શાળામાંથી કાઢી મૂકવા ઉપર પ્રતિબંધ
80.                     સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત અપર પ્રાથમિક શાળાઓમાં નિમાયેલ વિદ્યા સહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોના પગારની ચૂકવણીની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત
81.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકના ધોરણો સુધારવા બાબત..
82.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા કેન્દ્રી યકૃત પસંદગી સમિતિની રચના તથા કાર્યો બાબત.
83.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત...
84.                     પ્રાથમિક શિક્ષકો/વિદ્યાસહાયકો પાસેથી બિનશૈક્ષણિક કામગીરી નહીં લેવા બાબત...
85.                     વર્ષ-૨૦૦૯-૧૦ માટે વિદ્યાસહાયક વિજ્ઞાનપ્રવાહની ભરતી કરવા ખાસ ઝુંબેશ.
86.                     પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
87.                     વિદ્યાસહાયકની ભરતીમાં રમતવીરોની પસંદગી કરવા માટે પાંચ ટકાની મર્યાદામાં વધારાના ગુણ આપવામાંથી મુકિત આપવા બાબત..
88.                     વિદ્યાસહાયકની ભરતી પ્રસંગે પાયાના કોમ્યુns ટરની DOEACC ધ્વાiરા લેવાતી CCC પરીક્ષા પાસ કરવાની લાયકાતમાંથી મુકિત આપવા બાબત...
89.                     પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
90.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાtઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના માટે પસંદગીના ધોરણ નિયત કરવા બાબત...
91.                     પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
92.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાmઓ ભરવા વિદ્યાસહાયક યોજના અન્વoયે પ્રતિક્ષા યાદીના અમલ બાબત...
93.                     પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયકોની બદલીની જોગવાઇ બાબત..
94.                     પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
95.                     પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
96.                     ગુજરાત કન્યાf કેળવણી નિધિની રચના અને બંધારણ...
97.                     શૈક્ષણિક દસ્તા.વેજોમાં માતાનું નામ ઉમેરવા બાબત...
98.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાNઓ ભરવા માટે ધોરણ ૧૨ પાસ બિનતાલીમી વિદ્યાસહાયકની ભરતી અંગેની નીતિ રદ કરવા બાબત...
99.                     પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાmઓ ભરવા વિદ્યાસહાયક યોજના - પસંદગીના ધોરણ બાબત...
100.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાmઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત...
101.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાmઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્નાiતકની ભરતી બાબત...
102.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાnઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્નાiતકની ભરતી બાબત...
103.               પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
104.               મહારાષ્ટ્રm રાજ્યના ડીએડ અભ્યાqસ બુનીયાદી અધ્યાuપન પ્રવિણ પ્રમાણપત્ર સમકક્ષ ગણવા બાબતની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત.
105.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાmઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્ના તકની ભરતી બાબત...
106.               એસ.સી.એ.નં. ૧૨૪૦૧૧૨૫૬૪૧૩૨૫૮ વગેરે એ.ટી.ડી. વિષયના વિદ્યાસહાયકની ૭ ટકા ભરતી કરવા અંગે.
107.               વિદ્યાસહાયક યોજના - સ્ત્રીs વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિ રજા.
108.               ગુજરાત કન્યાf કેળવણી નિધિની રચના અને બંધારણ...
109.               એક જ જિલ્લા માં ફરજ બજાવતા વિદ્યાસહાયકની અરસપરસ તથા પતિ પત્નીpનું જોડું ભેગું કરવાની બદલી બાબત..
110.               પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
111.               માધ્યnમિક ઉચ્ચqતર માધ્યoમિક અને પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે વીમા રક્ષણ આપવા બાબતની વિદ્યાદીપ યોજના...
112.               પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
113.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાNઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - પસંદગીના ધોરણ બાબત..
114.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યા&ઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત..
115.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાNઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત..
116.               વિદ્યા સહાયક યોજના પસંદગીના ધોરણ બાબત. તાલીમી સ્નાnતકની જોગવાઇ રદ કરવા અંગે..
117.               પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
118.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યા&ઓ ભરવા વિદ્યા સહાયક યોજના પસંદગીના ધોરણ બાબત.
119.               પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ
120.               વિદ્યા સહાયકની યોજના અન્વ યે સમિતિની રચના બાબત
121.               વિદ્યાસહાયક યોજના. નામ વડી અદાલતના ચુકાદા અનુસાર ફેરફાર કરવા અંગે..
122.               પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાmઓ ભરવા વિદ્યા સહાયકની યોજના
123.               પ્રાથમિક શિક્ષકો પાસેથી બિનશૈક્ષણિક કામગીરી નહીં લેવા બાબત...
124.               રાજ્યમાં પી.ટી.સી. પાસ બેરોજગારોની સમસ્યાn હલ કરવા બાલગુરૂ યોજના.
125.               પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
126.               પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
127.               ભંગી કોમના પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અને નિમણૂંક બાબત..
128.               પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
129.               પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.
130.               રાજ્યની શિક્ષણ સમિતિઓ તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનું પ્રમાથણ નક્કી કરવા બાબત.
131.               ભંગી કોમના પ્રાથમિક શિક્ષક ભાઇ-બહેનોને પોતાના વતન નજીક મૂકવા અંગ..
132.               રાજ્યની શિક્ષણ સમિતિઓ તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનું પ્રમાથણ નક્કી કરવા બાબત.

134.               Regarding prescribing selection standards for filling the vacant posts in primary schools under Vidyasahayak Scheme
135.               Regarding recruitment of Vidyasahayak in Primary Schools
136.               Revocation of the policy relating to recruitment of HSC passed untrained candidate as Vidyasahayak to fill up the vacant posts in primary schools
137.               Terms of Appointment under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools.
138.               Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools.
139.               To fill up the vacant posts in primary schools Recruitment of Trainee Graduate under the Vidyasahayak Scheme.
140.               Appointment of Trainee Graduates under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in Primary Scheme.
141.               Revocation (Cancellation) of provisions relating to treating D.Ed of Maharashtra State as equivalent to Primary Teachers Training Certificate.
142.               Recruitment of Trainee Graduates under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in Primary Schools.
143.               Vidyasahayak Scheme-Maternity leave to Female Vidyasahayaks
144.               To fill up the vacant posts in the Primary School Vidyasahayak Scheme.
145.               To fill up the vacant posts in the primary schools. Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme
146.               To fill up the vacant posts in the primary schools. Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme
147.               Revocation (Cancellation) of provision relating, to trainee graduate in the appointment terms under the Vidyasahayak Scheme.
148.               Terms of Appointment under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools
149.               Formation of committee for the Vidyasahayak scheme.
150.               Changes to be mode in the Vidyasahayak as per t he order of the High Court.
151.               To fill up the vacant posts in primary schools Vidyasahayak Scheme.
152.               Balguru Programme to solve the problem of unemployment among the P.T.C. passed candidates of the state.
153.               Recruitment of CPEd Candidates as Vidyasahayak to fill up vacant posts in Primary Schools
154.               બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ નો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૯ અને તથા બાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ અધિકાર ના નિયમ-૨૦૧૨ માં નબળા અને વંચિત જુથના બાળકોને બિનઅનુદાનિત પ્રાથમિક શાળામાં ૨૫ ટકા પ્રવેશ આપવાની જોગવાઇ કરવા બાબત
155.               રાજ્યની પ્રાથમિક શિક્ષણનો વહીવટ સંભાળતી અધિક્રુત નગરપાલિકા હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના પગાર ભથ્થાની ગ્રાન્ટના પ્રવતૅમાન ધોરણોમાં સુધારો કરી ૧૦૦% ગ્રાન્ટ આપવા બાબત.
156.               બિન અનુદાનીત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત
157.               રાજ્યની ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ શરુ કરવા અંગે
158.               ખાનગી સંસ્થાઓના ઈ-કન્ટેન્ટના સાહિત્યને મંજુરી આપવા અંગેની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત.
159.               રાજ્યની સરકારી તથા ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ સંસ્થાઓના શૈક્ષણિક/બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ફાજલ જાહેર કરવા અંગે.
160.               ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા બિનસરકારી (ગ્રાન્ટેડ) અધ્યાપન / બાલ અધ્યાપન મંદિરના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુંટુબને ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચૂકવવા બાબત.
161.               Offering full pay scale while recruiting the principals of non-government schools.
162.               Granting minority status certificate to P.T.C. colleges.
163.               Deciding the hostel fees of the Self-financed PTC CP Ed., DPEd colleges of the state.
164.               Admission of PTC candidate on the seat reserved for Dang is at the District Institute of Education & Training Vadhai, Dangs District.
165.               Reduction of marks while granting admission in PTC Colleges.
166.               To reserve seats for widows and grant them extension in the maximum age limit for admission to Pre. PTC.
167.               To improve the pay of employees in the non-government pre-primary scheme.
168.               To reconstitute the Jawaharlal Nehru Memorial Committee.
169.               Introduction of Computer Education in PTC Colleges.
170.               Formation of State Level Advisory Committee for the District centre for English
171.               Establishment of centre for development of educational software.
172.               Sanctioning the new syllabus of Second year C.P.Ed Course.
173.               Revision of Pay scales and granting employment protection to employees of non-government pre-primary schools.
174.               Formation of Gujarat Elementary Education Board.
175.               To declare the Director, Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) as the head of the Department.
176.               To exclude the post of Junior Lecturer in the District Institute of Education and Training from the finance departments resolution dated 16-2-2006
177.               મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં બચત જથ્થામાંથી સુખડી આપવાની યોજનાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત