પૃષ્ઠો

મંગળવાર, 17 નવેમ્બર, 2015

Competitive Exam

નાંણાં વિભાગ ના પરીપત્રો

(Service Matter)
G.R./Notification No.DateSubjectFile
Year 2015
બનસ-૧૦૨૦૧૫ જીઓઆઇ-૮-ચ30-Oct-2015ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચુકવવા બાબત. Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૨૨-ચ23-Oct-2015તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પંચ સંદર્ભ) Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૨૧-ચ09-Oct-2015તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૧૩-૧૪૨૯૬૯-ચ28-Aug-2015રજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવ Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૧૦૦૬-ચ26-Aug-2015મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો - ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર Download PDF File
પીએફઆર-૧૦૨૦૧૫-ઓ.૭૪૬-ચ19-Aug-2015સરકારી કર્મચારીઓના તેમના સામાન્ય ભવિષ્યનિધિના ખાતામાંથી જમા રકમ કરતાં વધારે ઉપાડ ન કરવા બાબતે સૂચના આપવા બાબત Download PDF File
એફ.એ.એચ-૧૦૨૦૧૫-યુ.ઓ.૩૩-ચ17-Jun-2015સરકારી કચેરીઓમાં સ્ટેનોગ્રાફરની કામગીરી માટે ટાઈપ થયેલ પૂર્ણ પાના દીઠ મહેનતાણું ચુકવવા બાબત Download PDF File
પીએફઆર-૧૦૨૦૧૫-ઓ૩૬૪-ચ08-Jun-2015IFMS સીસ્ટમ અંતર્ગત ઉપાડ અને ચુકવણા અધિકારી કક્ષાએ જીપીએફ સ્લીપ પ્રિન્ટ કરીને સંબંધિત કર્મચારીને આપવા બાબત Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૧૦-ચ02-Jun-2015 તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી મોંધવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પંચ સંદર્ભે) Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૫-જીઓઆઈ-૦૮-ચ24-Apr-2015તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૬૩૮-ચ24-Apr-2015મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો - ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર Download PDF File
PGR-1009-82-CH23-Apr-2015Revision of Traveling Allowances on Transfer and Traveling Allowance Entitlement of Retiring Employees etc. with reference to Sixth Pay Commission Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૧૫-૭૦૨-ચ23-Apr-2015રજા પ્રવાસ - વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત Download PDF File
PGR-102009-389-CH09-Feb-2015Special Pay (Charge Allowance) Download PDF File
Year 2014
વલભ-૧૦૨૦૧૪-જીઓઆઈ-૧૧-ચ09-Dec-2014તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પંચ સંદર્ભ) Download PDF File
પીઆરસી-૧૦૨૦૧૪-૮-ચ24-Nov-2014રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચુકવવા બાબત Download PDF File
પીઆરસી-૧૦૨૦૧૪-૮-ચ21-Oct-2014રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચુકવવા બાબત Download PDF File
MSB-102014-1125-CH16-Oct-2014Grant of TA/DA Road Mileage conveyance charges etc. to Non Official Member appointed by the State Government Download PDF File
બનસ-૧૦૨૦૧૪-જીઓઆઈ-૮-ચ07-Oct-2014ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૩-૧૪ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચુકવવા બાબત Download PDF File
વલભ-102014-જીઓઆઈ-09-ચ01-Oct-2014તા.01-07-2014 થી મોંધવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા Download PDF File
પીએફઆર-૧૪૦૨૦૧૪-૬૦૭-ચ20-Sep-2014સામાન્ય ભવિષ્યનીધિમાં લઘુત્તમ કપાતના દરની સુધારણા Download PDF File
પીએફઆર-102014-607-ચ20-Sep-2014સામાન્ય ભવિષ્યનિધિમાં લધુત્તમ કપાતના દરની સુધારણા Download PDF File
વલભ-102014-ઓ-1124-ચ18-Sep-2014મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો - ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) 1987 હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૧૩-ઓ-૧૫૬૫-ચ18-Sep-2014ઉચ્ચક વેતન - ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટીએ-ડીએ અંગે Download PDF File
પગર૧૦૨૦૧૪-યુઓ-૫૧૮-ચ17-Sep-2014સ્ટેપીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત Download PDF File
પીઆરસી-102014-8-ચ06-Sep-2014રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચૂકવવા બાબત Download PDF File
પગર-૧૦૨૦૧૪-યુઓ-૪૧૪-ચ19-Aug-2014પગાર રક્ષિત કરવા બાબત Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક – બનસ/૧૦૨૦૧૩ /જીઓઆઈ-૧૦ / ચ સચિવાલય, ગાંધીનગર. તારીખ-૭-૭-૨૦૧૪ 07-Jul-2014ગુજરાત સરકારના વર્ગ -૪ના કાર્મચારીઓને બોનસ ૨૦૧૨ -૨૦૧૩ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચુકવવા બાબત .. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક: વલભ -૧૦૨૦૧૪ – જીઓઆઈ-૦૫-ચ03-Jul-2014તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુથારણા Download PDF File
સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક: પગર – ૧૦૨૦૧૪ – યુ.ઓ.૫૦૦-ચ 30-Jun-2014બઢતી/ઉપધો/ડીમડેઈટ વખતે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર) ૨૦૦૨ ના નિયમ -૧૩ મુજબ પગાર બાંધણી માટે વિકલ્પ આપવા બાબત, Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૧૫-૫૩૮-ચ20-May-2014 હવાઈ મુસાફરી કરવા બાબત Download PDF File
ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૪-જીઓઆઈ-૦૧-ચ16-Apr-2014તારીખ ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૧-ઓ-૧૫૯૨-ચ 14-Feb-2014મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો-ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૩-જીઓઆઈ-૧૧-ચ 07-Feb-2014તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમાં પગાર પંચ સંદર્ભે). Download PDF File
Year 2013
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસસીએ-૧૦૨૦૧૨-૧૭૭૦(૬૦૭૦૯૪)-ચ 16-Dec-2013સરકારી કર્મચારીની સેવાકીય બાબતે કોર્ટ/ટ્રીબ્યુનલમાં થયેલ દાવા અરજી અંગે વહીવટી વિભાગોએ કરવાની થતી કાર્યવાહી બાબત. Download PDF File
ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૩-જીઓઆઈ-૦૯-ચ 18-Oct-2013તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા. Download PDF File
ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૩-જીઓઆઈ-૦૯-ચ 18-Oct-2013તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૩-જીઓઆઈ-૦૩-ચ09-Oct-2013તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૩ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમાં પગાર પંચ સંદર્ભે). Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : એફએએચ-૧૦૨૦૧૩-૨૭૪-ચ 03-Oct-2013વિવિધ સરકારી તાલીમ સંસ્થાઓ દ્વારા આમંત્રિત અંશકાલીન સરકારી / બિન સરકારી અતિથિ વ્યાખ્યાતાઓને માનદ વેતન. Download PDF File
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૧૩-૧૧૦૭-ચ 23-Aug-2013નાણા વિભાગને અવિધિસર રીતે કરવામાં આવતી દરખાસ્ત સમયે ચેકલીસ્ટ અનુસાર વિગતો રજુ કરવા બાબત. Download PDF File
પરચ-102013-1107-ચ23-Aug-2013નાણા વિભાગને અવિધિસર રીતે કરવામાં આવતી દરખાસ્ત સમયે ચેકલીસ્ટ અનુસાર વિગતો રજૂ કરવા બાબત Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : મસભ-૧૦૨૦૧૩-યુઓઆર-૭૨૯-ચ 08-Jul-2013નિવૃત્તિ બાદ માસિક ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમણુંક પામનાર કર્મચારી/અધિકારીઓ ને મુસાફરી ભથ્થું અને દૈનિક ભથ્થું આપવા બાબત. Download PDF File
ક્રમાંક : વલભ-૧૦૭૫-૧૯૧૭-ચ 27-Jun-2013ડાંગ જીલ્લો ભાડામુક્ત રહેઠાણ. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૩-જીઓઆઈ-૦૨-ચ23-May-2013તારીખ ૦૧-૦૧-૨૦૧૩ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : મસભ/૧૦૨૦૧૩/૧૫૭૩(૧૨)/ચ 24-Jan-2013રજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહતની સવલત બાબત. Download PDF File
Year 2012
વલભ-૧૦૨૦૧૨-જીઓઆઈ-૬-ચ26-Dec-2012તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૨થી મોંઘવારી બથ્થાના દરમાં સુધારણ (પાંચમાં પગાર પંચ સંદર્ભે) Download PDF File
એસએસપી/૧૦૨૦૧૨/યુ.ઓ-૮૭૩(૧)/ચ26-Dec-2012ચાર્જ એલાઉન્સ અંગેની સૂચના આપવા બાબત Download PDF File
બનસ/૧૨૦૦૭/જીઓઆઈ-૦૫(૧૨)/ચ 05-Nov-2012ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને બોનસ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચૂકવવા બાબત... Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૨-જીઓઆઈ-૦૨-ચ04-Nov-2012તારીખ ૦૧-૦૧-૨૦૧૨ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા Download PDF File
Resolution No- PGR-2012-345-CH03-Oct-2012Sanction of the Medical Allowance to Government / Panchayats employees, etc. Download PDF File
પગર/૨૦૧૨/૩૪૫/ચ 03-Oct-2012સરકારી/પંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત. Download PDF File
Revision of Rates of Transport Allowance to Government Employees03-Oct-2012PGR-1009-77-Pay Cell (CH) Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૨-જીઓઆઈ-૦૪-ચ 01-Oct-2012તારીખ ૧-૭-૨૦૧૨ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા. Download PDF File
ઇસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ 23-Aug-2012નાણાં વિભાગના તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૨ના ઠરાવની સ્થિતિ યથાવત રાખવા બાબત. Download PDF File
મસભ/૧૦૨૦૧૨/૭૬૧/ચ 28-Jun-2012માઈલેજ ભથ્થું વધારવા બાબત. Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૧-ઓ-૧૫૯૨-ચ 26-Jun-2012મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર. Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૨-જીઓઆઈ-૩-ચ17-May-2012તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૨થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારામાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પંચ સંદર્ભે) Download PDF File
ઈસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ25-Apr-2012અંશકાલીન કર્મચારીઓની ભરતી બંધ થતા કચેરીઓમાં સફાઈ વ્યવસ્થા માટેની મુદ્દત વધારવા બાબત. Download PDF File
PGR-1011/70/PAYCELL(CH)12-Apr-2012Sixth Central Pay Commission Revision of rates of Non-Private Practising Allowance (N.P.P.A.) being paid to the Medical Officers in the State under 6th CPC. Download PDF File
પરિપત્ર ક્રમાંક : એફએએચ-૧૦૨૦૧૧-૧૦૪૨-ચ 17-Jan-2012સચિવાલયના વહીવટી વિભાગ હસ્તકની સંયુક્ત પરીક્ષા સમિતિ દ્વારા યોજવામાં આવતી સીધી ભરતીની પરીક્ષાની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ અધિકારી / કર્મચારીઓના મહેનતાણાનાં દર નક્કી કરવા બાબત. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૧૧-ઓ-૧૫૯૨-ચ 07-Jan-2012મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર. Download PDF File
Year 2011
ઠરાવ ક્રમાંક : ઈસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ31-Dec-2011અંશકાલીન કર્મચારીઓની ભરતી બંધ થતાં કચેરીઓમાંથી સફાઈ વ્યવસ્થા માટેની મુદત વધારવા બાબત. Download PDF File
ઠરાવ ક્રમાંક : પગર/૧૦૦૯/૬૬/પગાર એકમ(ચ) 03-Dec-2011રાજ્યના જુદા જુદા વિભાગોમાં વિવિધ હેતુસર Commissioner of Inquiry Act હેઠળ નિમવામાં આવેલ તપાસ પંચો, ટ્રિબ્યુનલો, સમિતિઓ અને ફોરમના અધ્યક્ષ સ્થાને નિમાતા નિવૃત નામદાર સુપ્રિમ/હાઇકોર્ટના ન્યાયમુર્તીશ્રીઓને અપાતા પગાર-ભથ્થા તેમજ નિમણુંકની શરતો અને બોલીઓ નક્કી કરવા બાબત Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૧-જીઓઆઈ-૩ચ28-Nov-2011તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૧ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પંચ સંદર્ભે) Download PDF File
બનસ-૧૨૦૦૭-જીઓઆઈ-૧૦(૧૧)/ચ07-Oct-2011ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને બોનસ ૨૦૧૦-૨૦૧૧ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચૂકવવા બાબત Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૧-જીઓઆઈ-૧૨-ચ 07-Oct-2011તારીખ ૧-૭-૨૦૧૧ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા બાબત Download PDF File
ઈસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ26-Sep-2011અંશકાલીન કર્મચારીઓની ભરતી બંધ થતાં કચેરીઓમાંથી સફાઈ વ્યવસ્થા માટેની મુદ્દત વધારવા બાબત. Download PDF File
એસપીઓ-૧૪૨૦૦૯-૧૮૩૨-ચ14-Jul-2011ડિસેબલ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સંચાલીત વિકલાંગ તાલીમ સંસ્થા જિ. સુરતને વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આપવા બાબત. Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૦૧-ઓ-૬૮૪-ચ 14-Jul-2011મોઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર Download PDF File
જીપીએફ/૧૦૨૦૦૮/૫૨૨/ચ 07-Jul-2011સામાન્ય ભવિષ્ય નિધિમાં જમા રકમનું મેળવણુ કરવા બાબત Download PDF File
ઇસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ 06-Jul-2011અંશકાલીન કર્મચારીઓની ભરતી બંધ થતાં કચેરીઓમાંથી સફાઈ વ્યવસ્થા માટેની મુદત વધારવા બાબત Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૧/જીઓઆઈ-૩-ચ 16-May-2011તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૧ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમાં પગાર પંચ સંદર્ભે) Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૧-જીઓઆઈ-૦૨-ચ 06-Apr-2011તારીખ ૧-૧-૨૦૧૧ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા Download PDF File
વલભ/૧૦૨૦૧૧/ઓ-૮૪/ચ 07-Feb-2011મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર. Download PDF File
Year 2010
વલભ-૧૦૨૦૧૦-જીઓઆઈ-૪-ચ 18-Dec-2010તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૦ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમાં પગાર પંચ સંદર્ભે) Download PDF File
ઇસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ 18-Dec-2010અંશકાલીન કર્મચારીઓની ભરતી બંધ થતાં કચેરીઓમાંથી સફાઈ વ્યવસ્થા માટેની મુદત વધારવા બાબત Download PDF File
બનસ/૧૨૦૦૭/જીઓઆઈ-૧૭/ચ 27-Oct-2010ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને બોનસ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ના વર્ષ માટે તદર્થ(એડહોક) બોનસ ચૂકવવા બાબત Download PDF File
VLBH-102010-GoI-10-CH 23-Sep-2010Regarding Modified Rate of Dearness Allowances from 01-07-2010 Download PDF File
VLBH-102007-1070(1)-CH 18-Sep-2010Regarding Dearness Allowances Difference paid.. Download PDF File
VLBH-102010-897-CH 30-Aug-2010Revised rate of Dearness Allowances for Gujarat State Services (Pay Revised) 1987 Download PDF File
VLBH-102010-GoI-4-CH 20-Jul-2010Revised rate of Dearness Allowances from 01-01-2010 (Regarding 5th Pay Commission) Download PDF File
VLBH-102009-GoI-01-CH30-Apr-2010Revised rate of Dearness Allowances from 01-01-2010 Download PDF File
ECR-102006-604-CH 11-Mar-2010extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
VLBH-102009-UO-908-CH11-Jan-2010Dearness Allowances paid in cash in case for retired of Government employees / officers close of GPF Account Download PDF File
VLBH-102009-GoI(O)1009-CH 05-Jan-2010GCSR Rules (Revision Pay), 1987, Revised rate of Dearness Allowances Download PDF File
VLBH-102009-GoI-4-CH 05-Jan-2010Revised rate of Dearness Allowances from 01-07-2009 (According to 5th Pay Download PDF File
Year 2009
MSBH-122009-UO-390-CH24-Dec-2009Government Employees / Officers Present in Official Duty for attend a Court Case / ACB case in High Court Download PDF File
VLBH-122007-1070-CH 13-Oct-2009Revised Rate of Dearness Allowance from 01-01-2009 difference of 6% Download PDF File
VLBH-102008-GoI-3-CH 13-Oct-2009Revised rate of Dearness Allowances from 01-07-2008 and 01-01-2009 (According to 5th Pay Commission) Download PDF File
BNS-122007-GoI-17-CH09-Oct-2009State Government Class-IV Employees Bonus, for the year 2008-09 regarding (adhock) payment Download PDF File
PGR-102009-GoI-03-CH 09-Oct-2009Modified rate of Dearness Allowance from 01-07-2009 Download PDF File
ECR-102006-604-CH 14-Sep-2009extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
PGR-102009-598-CH 10-Jun-2009CLA Payment as per Old Pay Scale Norms Download PDF File
VLBH-102009-GOI-10-CH21-May-2009Modified Rate of Dearness Allowance from 01.01.2009 Download PDF File
MSB-102009-UO-162-CH 02-May-2009Personal vehicle use for Government purpose Download PDF File
ECR-12006-604-CH 07-Mar-2009Extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
Year 2008
BNS-12007-GoI-13-Ch 18-Oct-2008Adhock bonus for the year of 2007-08 for Class-IV Employees of Govt.of Gujarat Download PDF File
SDJ-102008-810-CH 24-Sep-2008Duplicate service book regardings Download PDF File
ECR-102006-604-CH 23-Sep-2008Extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
MSB-102008-220-CH18-Sep-2008Grant of TA/DA, Road Mileage Conveyance charges etc. to Non official Members appointed by the State Govt.... Download PDF File
HAF-102007-1978-CH 04-Jul-2008Part time employees / Govt employees / Non Govt. employees invitee lecturar in various Govt. training centre honorarium Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૦૮-૧૦૬૫(૧)-ચ21-May-2008રજા પ્રવાસ-વતન પ્રવાસ રાહતની સવલતમાં હવાઈ પ્રવાસને મંજુરી બાબત Download PDF File
VLB-102007-2016-CH 16-May-2008Re-Classification of cities for the purpose of HRA/CA - as per census 2001 Download PDF File
ECR-1094-425(1)-CH 16-May-2008Revised rules for part time employees regularise in the State Govt. offices Download PDF File
VLB-102008-GOI-02-CH 16-May-2008GCSR Rules (Revision Pay), 1987 from 01-01-2008 Download PDF File
ECR-102006-604-CH 15-May-2008extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
MSB-102008-1065-CH 28-Apr-2008Relief facility for Leave enchashment and LTC Download PDF File
VLBH-102008-GOI-1-CH 10-Apr-2008Increase of DA from 01-01-2008 Download PDF File
ECR-102006-604-CH 15-Mar-2008part-time employees Download PDF File
SSP-102007-UO-1278-CH 31-Jan-200850% DA include in Salary and benefit in charge allowances Download PDF File
SSP-102007-UO-1278-CH 03-Jan-200801-07-2007 to Gujarat State Services (Modified Pay ) Rules, 1978 regarding DA Download PDF File
Year 2007
ECR-102006-604-CH 09-Dec-2007Extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
VLBH/102007/GOI-12/CH 01-Oct-2007Modified rate of Dearness Allowance Dated 01-07-2007 Download PDF File
ECR-102006-604-CH 21-Sep-2007Extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
VLBH-102007-1070-CH 14-Sep-2007Extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
ECR-102006-604-CH 12-Jul-2007Extension of Part time employees regarding cleaness in the offices Download PDF File
VLBH-102007-GOI-09-CH 30-Jun-2007Rate of DA From 01-01-2007 to Gujarat State Service (ROP)Rules, 1987 in Salary Download PDF File
VLBH/102007/1070/CH 25-Jun-2007Gr for Govt. employees and pensioners for 50 % DA merger and with effect from 01-04-2006. Download PDF File
VLBH/102007/1070/CH 08-Jun-2007Merger of 50% DA in to basic pay effective from 1/4/2004 GR dated 8 june 2007 Download PDF File
MSBH/102007/1065/CH 08-Jun-2007LTC GR dated 8 june 2007 Download PDF File
ICR/1094/425/CH 01-May-2007Part time Employer Download PDF File
ICR/1094/425/CH 01-May-2007Regularising the services of part-time employees Download PDF File
GCS-102003-1703-785(2006)-CH 27-Apr-2007Notification Download PDF File
VLBH/102007/GOI-06/CH 16-Apr-2007Dearness Allowances from dated 01-01-2007 Download PDF File
MSBH-102006-1699-CH01-Jan-2007રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત અંગે Download PDF File
Year 2006
VLBH-102005-GOI-12-CH 05-Oct-2006Modified rates from 01-07-2006 for Dearness allowances Download PDF File
VLBH/1198/270/CH 26-Jul-2006Merger of 50 % D.A. into Basic Pay Download PDF File
ECR-102006-604-CH 15-Jul-2006Regarding Part time employees Download PDF File
ECR-1094-425-CH(10-02-2006) 10-Feb-2006To stop recruitment of part-time employees Download PDF File
PTE-1080-288-CH(07-01-2006) 07-Jan-2006Problems regarding part-time employees Download PDF File
Year 2005
VLBH-102005-GoI-15-CH12-Dec-2005Modified Rate of Dearness Allowances from 01-01-2005 & 01-07-2005 As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
VLBH-102005-GOI-12-CH 18-Oct-2005Modified Rate of Dearness Allowances from 01-07-2005 Download PDF File
VLBH-1198-270-CH 31-Aug-200550 % DA Merger in pay and Pensions Download PDF File
JNT-102005-UO-585-CH 29-Aug-2005Finalisation of Birth Day Download PDF File
PFR-102004-118-CH 07-Jul-2005Notification Download PDF File
VLBH-1198-270-CH 01-Jun-200550 % Merger of DA and Pension in Basic Pay Download PDF File
VLBH-1198-270-CH 01-Jun-200550 % Merger of DA and Pension in Basic Pay Download PDF File
VLBH-102005-400-CH 19-Apr-2005Modified Rate of Dearness Allowances from 01-01-2005 Download PDF File
VLBH-102005-13-CH 10-Mar-2005Modified Rate of Dearness Allowances from 01-07-2004-As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
PFR-102004-723-CH 09-Mar-2005PGF withdrawal for 12th Std and higher education Download PDF File
PFR-1091-1212-CH 28-Feb-2005PGF withdrawal for 10th, 11, 12th Standard and higher education Download PDF File
Year 2004
MSBH-102004-1033-CH-28-12-2004 28-Dec-2004Milage allowance Download PDF File
MSBH-102004-1033-CH-16-12-2004 16-Dec-2004Milage allowance Download PDF File
VLBH-102004-UO-749-CH 03-Dec-2004Regarding House Rent Allowances Download PDF File
VLBH-102004-1169-CH 08-Nov-2004Modified Rate of Dearness Allowances from 01-07-2004 Download PDF File
VLBH-102004-833-CH 23-Jul-2004Modified Rate of Dearness Allowances from 01-01-2004-As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
PFR-102004-649-CH 15-Jul-2004Modified Bombay General Provident Fund Rules Download PDF File
MSBH-2004-334-CH 28-May-2004To Modified place of Birth Download PDF File
VLBH-102004-246-CH 28-Apr-2004Rate of Dearness Allowances from 01-01-2004 Download PDF File
GCS-102003-1703-CH 26-Feb-2004Notification Download PDF File
Year 2003
VLBH-102003-1554-CH 22-Dec-2003Modified Rate of Dearness Allowances As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
PFR-102003-1349-CH 08-Dec-2003Payment of GP-Fund at the Retirement Download PDF File
VLBH-102003-1240-CH 15-Oct-2003Rate of Dearness Allowances from 01-07-2003 Download PDF File
PGR-102003-1030-CH 06-Aug-2003For encouragement of standard of small family for Govt. employees / Officers Download PDF File
VLBH-102003-750-CH 01-Jul-2003Modified Rate of Dearness Allowances As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
VLBH-102003-531-CH 27-May-2003Rate of Dearness Allowances from 01-01-2003 Download PDF File
PGR-102003-210-CH 19-May-2003Regarding Pay Fixation delay problem Download PDF File
PGR-102002-690-CH 12-May-2003Regarding Govt. Employees / Officers Small family Download PDF File
NMBH-102003-526-CH 25-Apr-2003Regarding Modified Name matter Download PDF File
VLBH-102002-1806-CH 18-Feb-2003Rate of Dearness Allowances from 01-07-2002 Download PDF File
Year 2002
FAH-102001-UO-701-CH 21-Dec-2002Payment for the post of stanographer pay regarding pagewise typing Download PDF File
SDJ-102002-1906-CH 17-Dec-2002Service book for all Govt. Officer / employees regarding convert in duplicate services book Download PDF File
MSBH-102002-1180-CH19-Sep-2002Contractual basis fix TA/DA Download PDF File
MSB-102002-1255-CH 07-Sep-2002Travelling Allowances / Daily Allowances etc. Revision of- Download PDF File
VLBH-102001-714-CH 09-May-2002Rate of Dearness Allowances from 01-01-2002 Download PDF File
PER-102002-557-CH 30-Apr-2002General Provident Fund (GPF) Deposit linked Insurance Scheme Download PDF File
Year 2001
VLBH-102001-1890-CH 20-Nov-2001Modified Rate of Dearness Allowances As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
VLB-102001-1861-CH 06-Nov-2001Dearness allowances from 01-07-2001 Download PDF File
MSBH-102001-1338-CH 29-Sep-2001Regarding LTC Download PDF File
PGR-102001-1605-CH 27-Sep-2001Regarding Joint Pay Services Download PDF File
(GN-14)PFR-102000-1147-CH 13-Jul-2001Bombay General Provident Fund Rules Download PDF File
MSBH-102001-1057-CH 07-Jul-2001District Collector / DDO for Travel allowance for monthly limit Download PDF File
MSBH-102001-764-CH 16-Jun-2001In LTC cases Encashment of Leave for Handicappe (Peraplegy) employees Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૦૧-૩૬૮-ચ 01-May-2001રજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ મોકુફ રાખવા અંગે. Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૦૧-૨૨૬૭-(૨૦૦૦)-ચ 30-Apr-2001રજા પ્રવાસ રાહત હેઠળ ઘોડા, ટટ્ટુ કે ડોલી દ્વારા મુસાફરી અંગે. Download PDF File
PGR-102001-457-CH 11-Apr-2001Final Deduction in General Provident Fund Download PDF File
PGR-102001-456-CH 10-Apr-2001Deemed Date Pay Fixation as per BCSR Rules 41 Download PDF File
MSBH-102001-2359(2)-CH 27-Mar-2001Delegation regarding LTC Download PDF File
VLBH-102001-282-CH 19-Mar-2001Modified Rate of Dearness Allowances As per norms Gujarat State Services (Revision of Pay)Rules, 1987 Download PDF File
MSBH-102001-UO-61-CH03-Feb-2001Regarding Delhi to Ahmedabad Govt. tour by Jet Airways q Download PDF File
SSS-102001-103-CH-(25-01-2001) 25-Jan-2001Matter related to delagating power to sanction special waiting time Download PDF File
PTN-102001-53-CH 22-Jan-2001Regarding Govt.Officer / employees deputation and other Govt./Company / Corporation Download PDF File
PFR-102001-52-CH 20-Jan-2001Deligation of power regarding General Provident Fund Download PDF File
Year 2000
FAH-102000-2156-CH 13-Nov-2000State level Committee-Ex Government Chairman and Member sitting Fees Download PDF File
SFG-102000-1720-CH 08-Nov-2000Regarding incase of employees death regular services Download PDF File
MSBH-142000-1809-CH 26-Sep-2000Modified Rate of Travelling Allowances Download PDF File
MSB-102000-1321-CH 09-Aug-2000Norms for sea jurney for the purpose of LTC Download PDF File
મસભ-૧૦૨૦૦૦-યુ.ઓ.૭૭૮-ચ 19-Jun-2000રજા પ્રવાસ રાહત પેશગી Download PDF File
VLBH-102000-820-CH 26-May-2000Regarding rent free quarters for employees / officer or HRA Download PDF File
MSBH-102000-734-CH 24-May-2000Transport Allowances Regarding Blind and Handicapped employees Download PDF File
PGR-102000-891-CH 26-Apr-2000To abolish Advance Increments scheme Download PDF File
SSP-102000-345-CH 28-Feb-2000Matter related to allocate power for additional charge and approval of special pay under BCSR 609 Download PDF File
VLBH-102000-138-CH 25-Feb-2000To Pay House Rent Allowances Download PDF File
MSBH-142000-135-CH 04-Feb-2000Modified Rate for Travelling Allowances Download PDF File
MSBH-2000-75-CH 01-Feb-2000Travelling for employees for Blind and Handicapped Download PDF File
Year 1999
RDA-1099-1497-CH 26-Nov-1999Revised Dangs Allowances Download PDF File
MSB-1099-1253-CH 11-Oct-1999To extend travel leave for relief block Download PDF File
MSBH-1099-544-M 07-Jul-1999Leave Travel Relief in Personal Car / Private Car Download PDF File
PCR-1098-57-M 21-Jun-1999Tribal Allowances to Govt. employees required to work in scheduled / Tribal areas at revised rates Download PDF File
MSB-1099-324-J 21-Apr-1999Entitlements to travel on LTC Revision of- Download PDF File
FAH-1091-834(99)CH 01-Apr-1999Honorarium to part time official / non official Guest, Lecturers, visisted by various Government tranning institutiions Download PDF File
FAH-1091-834(99)-CH 01-Apr-1999Honorarium to part time official / non official guest, lecturers, visited by various Government training institutional Download PDF File
PGR-1099-21-CH 05-Jan-1999Fixing date at that (BCSR-41-A) as per the Pay Fixation regarding option Download PDF File
Year 1998
ECR-1098-740-CH 23-Sep-1998Remuneration part time employees Class-IV Download PDF File
PGR-1098-49-M 19-Sep-1998Travelling allowances / daily allowance etc revision of Download PDF File
PFR-1098-618-CH 01-Sep-1998Regarding LTC Payment Download PDF File
PGR-1098-36-M 20-May-1998Grant of Transport Allowances to Govt. employees Download PDF File
SDJ-1097-807-CH 03-Mar-1998Carefully maintain of Original Service Book of Govt. Employees / Officer Download PDF File
PGR-1098-10-M 20-Jan-1998Revised Rates of House Rent Allowance and Compensatory Local Allowances Download PDF File
Year 1997
મસભ-૧૦૯૭-૭૧૮-જ 03-Sep-1997રજા પ્રવાસ રાહત મંજુર કરવા બાબત Download PDF File
VLBH-1097-244-J 06-Aug-1997Regarding rent free quarters Download PDF File
MSBH-2196-UO-838-J 06-May-1997LTC Regarding Download PDF File
પીએફઆર/૧૦૯૬/૧૦૧/ચ01-May-1997વર્ધિત પ્રોવિડંડ ફંડ (Contributory Provident Fund)નાં નિયમો તથા બોમ્બે જનરલ પ્રોવિડંડ ફંડના નિયમોમાં સુધારા બાબત. Download PDF File
ECR-1094-MR-5(97)-CH 05-Apr-1997Remuneration Part time employees class-IV Download PDF File
Year 1996
MSBH-1496-796-J 16-Dec-1996Regarding Modified of Milege Allowance Download PDF File
DEP-1096-570-J 20-Jun-1996Overtime Typist Remuneration for . . . Download PDF File
મસભ/૧૦૯૬/૪૨૫/જ 01-Jun-1996નિવૃત્તિ પ્રવાસ ભથ્થું આપવા બાબત. Download PDF File
Year 1995
મસભ-૧૦૯૫-૯૬૫-જ 18-Sep-1995રજા પ્રવાસ રાહત મંજુર કરવા બાબત Download PDF File
Class-IV 01-Feb-1995Complilation of Govt. Resolutions, Circulars etc,.on Serices and Provident Fund Matters Download PDF File
Year 1994
SSP-1094-647-CH 23-Dec-1994Regarding Special pay (Charge Allowances) time period Download PDF File
PGR-1093-871-CH 17-Jun-1994Clerification regarding pay fixation Download PDF File
PFR-1090-1031-CH 30-Mar-1994Regarding 90% withdrawal of GPF in case of Govt. employees / officer in VRS Download PDF File
SSP-1094-126-CH 01-Mar-1994Regarding Special pay (Charge Allowances) time period Download PDF File
Year 1993
PTN-1193-105`0-J 10-Dec-1993Approval of Goverment servant deputation regarding Other Government / Companies / Corporation etc Download PDF File
VLBH-1293-565-J 23-Jul-1993Regarding House Rent Allowances Download PDF File
MSBH-1093-103-J 23-Feb-1993Relief for Blind / Handicapped Employees in LTC Download PDF File
Year 1992
SSP-1092-111-CH 01-Apr-1992Special pay for Renio / Xerox Operator Download PDF File
મસભ-૨૧૯૨-૪૯૯-જ 27-Mar-1992નિયમિત રજાઓ વગેરે દરમ્યાન સરકારી કર્મચારીઓને પ્રવાસ રાહત અંગેની યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત. Download PDF File
Year 1991
FAH-1091-377-CH 10-May-1991Honorarium to part time official / non official guest, lecturers, visited by various Government training institutional Honorarium to part time official / non official guest, lecturers, visited by various Government training institutional Download PDF File
Resolution 18-Mar-1991Cash Allowances Download PDF File
Year 1990
PGR-1088-1142-CH 06-Apr-1990Option for choosing date for fixation of pay under BCSR-41-A on promotion- Download PDF File
Year 1989
MSB/1089/MR-8/J 27-Jul-1989Leave Travel Concessions Conceptt of Small Family Norms Download PDF File
MSB-1489-429-J 14-Jun-1989Travelling Allowances, Daily Allowance, Permanent Allowance, Travelling Allowance, Conveyance Allowance, etc. Download PDF File
MSB-2189/395/J 25-May-1989Leave Travel Concessions Concept of Small family norm Download PDF File
Year 1988
SPP/1088/609/CH 23-May-1988Special Pay to Plain Copier Machine Operator Download PDF File
ECR/1088/177/M 21-May-1988Rent Free Accommodation. Download PDF File
MSB-2166-4298-J 29-Apr-1988Travel Concessions to a newly married husband of a female Govt. employee. Download PDF File
Year 1987
ECR-1087/28-M 07-Aug-1987Travelling Allowance / Daily Allowance / Permanent Travelling Allowance / Conveyance Allowance etc. Download PDF File
PFR-1086-1617-CH 05-Jun-1987Notification Download PDF File
Year 1986
PFR-1086-895-CH 26-Jun-1986Dispensing with the application for admission to provident fund fund Download PDF File
PGR-1286-577-CH 08-Apr-1986For encouragement of standard of small family for Govt. employees / Officers Download PDF File
Year 1984
07.BONUS-of-(P.NO.325-351) 03-Oct-1984Ad-hoc bonus-payment of to the state government employees for the year 1984-85 Download PDF File
Year 1981
MSB-2181-1764-J 29-Jul-1981Claims for Leave Travel Concessions by Rail etc. Details about tickets in T.A Bills. Download PDF File
Year 1980
MSB/1080/GOI/31/J 23-Dec-1980Travelling Allowance for journeys to attend Departmental Enquiry by Government servants after removal/dismissal or compulsory retirement from service. Download PDF File
મસભ/૧૦૮૦/ભા.સ.ક.૩૧/જ23-Dec-1980નોકરીમાંથી રૂકસદ/બરતરફ કે ફરજીયાત નિવૃત્ત કરેલ સરકારી કર્મચારીઓને ખાતાકીય તપાસમાં હાજર રહેવા માટે મુસાફરી ભથ્થું Download PDF File
PGR-1479-653 (80)-CH 14-May-1980Regarding pay of Probationer Download PDF File
Year 1979
RTA-1078/1810-J 02-Mar-1979Retirement Travelling Allowance Download PDF File
Year 1976
MSB-1076-119(GoI)-J 19-Nov-1976Reimbursement of cancellation charge on unused bus tickets- Download PDF File
MSB-1072-1020-J 09-May-1976Travelling Allowances claims to attend meeting of Non Government bodies. Download PDF File
Year 1974
MSB-1073-2990-J29-Jun-1974Shifting of bodies of Government servants and recovery of charges therefor Download PDF File
Year 1972
05.INCREMENT-of-(P.NO.265-310) 19-Sep-1972This provision is applicable in cases where prescribed period of probation is extended for non-passing of departmental examination or unasatisfactory work during probation is extended for non –passing of departmental examination or unasatisfactory work during probation period Download PDF File
PGR-2772-468-CH 03-Jul-1972Pay Fixation -Removal of anomaly Download PDF File
MSB/1072/5929-J 01-Jul-1972Daily Allowance Grant of - for halts at Ahmedabad. Download PDF File
MSB-1072-1020-J09-May-1972Travelling Allowances claims to attend meeting of Non Government bodies. Download PDF File
Year 1971
PGR-2471/3027/CH 18-Nov-1971Pay Fixation - Removal of anomaly Download PDF File
PGR-2471/963/CH 10-Jun-1971Pay Fixation - Removal of anomaly Download PDF File
Year 1970
12.FEES-of-(P.NO.485-493)22-Jun-1970Fees government servants appointed as directors/member on statutory boards,corporation etc Download PDF File
PGR-2470-490-CH 08-May-1970Pay Fixation -Removal of anomaly Download PDF File
Year 1969
06.EFFICIENCY BAR-of-(P.NO.311-323) 13-Oct-1969Withholding of increment at the efficiency bar in a time scale Download PDF File
Year 1967
14.HONORAIUM-of-(P.NO.499-509) 03-Feb-1967Honorarium to govt.servants for contributing articles etc. Download PDF File
Year 1966
MSB-2166-4298-J 15-Oct-1966Concetion for employees for LTC in Regular Leave Download PDF File
Order to Charge Allowance 08-Jun-1966Delegation of powers to various head of departments/offices as a result of study group's recommendations Download PDF File
Year 1965
03.GENERAL PROVIDENT FUND-of-(P.NO.29-243) 17-Jul-1965Reconciliation of discrepancies in the provident fund accounts Download PDF File
PSU-1565-CH 21-May-1965Special Pay Review of- Download PDF File
PFR-2064-3014-3627-CH11-Jan-1965Honorarium Download PDF File
04.STEPPING-UP-of-(P.NO.245-263) 05-Jan-1965Removal of anomalies heads clerks v/s senior clerks Download PDF File
Year 1964
08.PAY FIXATION-of-(P.NO.353-467)05-Mar-1964Probation incremental benefit during Download PDF File