પૃષ્ઠો

ગુરુવાર, 11 માર્ચ, 2021

વિવિધ અરજી ફોર્મ મેળવો

 

 • અરજી પત્રકો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - લગ્નની વિજ્ઞપ્તિ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગ્રામ પંચાયત, ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના ગૌચરમાં ઘાસચારા-ચરીયાણાનો વિકાસ કર​વા સહાય માટેનુ અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓની સહાય માટેનુ અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ)
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોમૅ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - લક્ષિત જાહેરે વિતરણ યોજના હેઠળ (એ.પી.એલ) ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવા માટેનું અરજી ફોમૅ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નામ નોંધણી અંગેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ખેતીની જમીનો બીન ખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ સાધનો, ઓજાર સહાય માટે લાભાર્થીનુ અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધ​વા આર્થિક સહાય મેળ​વ​વા માટેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - મિલ્કતનો દાખલો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી.
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજના માટેનું અરજી પત્રક.
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદ અંગેનું અરજી પત્રક.
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અરજદાર ગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક.
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - કોલેજના અભ્યાસ માટે પછાત વર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - "દીકરી રૂડી સાચી મુડી" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ડો. આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ.
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક.
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - એફીડીવીટની અસલ નકલ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - જન્મ તારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - આદીજાતિ બેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - આદર્શ નિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - કૃષ્ટદાયક રોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે ""દિકરી રૂડી સાચી મુડી"" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અનુસૂચિત જાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અનુસૂચિત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અનુસૂચિત જાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - "સાત ફેરા સમુહ લગ્ન" યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે)
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ઘર દિવડા યોજના અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - મહિલાઓએ બેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - રેકર્ડ તપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - માપણી કરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગામ નકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગરીબી રેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - "સંત સુરદાસ યોજના" અરજી પત્રક
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવૃત્તિઓ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - વિકલાંગતાનું ઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - લગ્નની નોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - જન્મનું પ્રમાણપત્ર
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - મરણનું પ્રમાણપત્ર
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - જન્મની નોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - જન્મની નકલ મેળવવાની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - જન્મ નોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - મરણની નકલ મેળવવાની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - પાણીનું કનેકશન લેવા માટેની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - વ્યકિતગત ધોરણે મકાન સહાય
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નવી શરતની જમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરી મેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગણોતધારા કલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગામતળ નીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ગામનો ૭/૧ર નો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સોગંદનામુ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નાનાસીમાંત ખેડુતો માટે સોગંદનામુ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - રજીસ્ટર સંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - બક્ષીપંચનો દાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - મકાન/વાડો કબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - નાના ખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - હક્કપત્રકમાં એન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
  ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો - વોટરશેડ યોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત